Vilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CNC NETSERVICE APS 
CVR DK 31494141

Nærværende betingelser er gældende for ethvert salg af varer med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og kundens handelsvilkår, går disse betingelser forud for kundens vilkår.

§ 1. TILBUD 1.1 Tilbud er alene gældende i overensstemmelse med de vilkår, som det specifikke tilbud angiver. Er der i tilbuddet ikke angivet acceptfrist, bortfalder tilbuddet senest 4 uger efter tilbuddets dato.

§ 2. PRIS 2.1 Alle priser er i DKK og excl. moms. Arbejder udføres i henhold til almindelig regningsarbejde, medmindre der er indgået skriftlig aftale om andet.

§ 3. BETALING 3.1 Med mindre anden aftale er indgået, skal betaling ske jævnfør forfaldsdato på fremsendte faktura. Sker betaling efter forfaldsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned. Der opkræves tillige et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. rykkerskrivelse.

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD 4.1 Ejendomsretten til de leverede varer forbeholdes med de begrænsninger, der må følge af ufravigelige retsregler, indtil den fulde betaling er erlagt.

§ 5. LEVERING Levering sker ab fabrik, med mindre anden aftale indgås. 5.1 Leveringstiden er fastsat efter bedste skøn i forbindelse med indgåelse af aftalen. Udskydelse af leveringstiden med 8 dage betragtes stadig som rettidig levering, hvorfor køber i den anledning ikke kan fremsætte indsigelser om forsinkelse. Sælger forpligter sig dog til i sådanne tilfælde at underrette køber herom uden ugrundet ophold.

§ 6. MANGLER OG REKLAMATION 6.1 Ved levering skal køber foretage behørig undersøgelse af det solgte. 6.2 Såfremt køber vil gøre mangelsbeføjelser gældende, skal køber straks, – dog senest inden 8 dage efter – at manglen er eller burde være opdaget give 6.3 sælger skriftlig besked herom samt anføre, hvori manglen består. Manglende rettidig reklamation medfører bortfald af enhver mangelsbeføjelse. Sælger er berettiget til at foretage afhjælpning. Sælger skal derfor altid kontraktes i forbindelse mangelsafhjælpning.

§ 7. ANSVARSBEGRÆNSNING 7.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, rentetab eller andre indirekte tab i forbindelse med indgåelse af aftaler herunder ved forsinkelse eller mangler. Det samlede erstatningsansvar kan desuden ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

§ 8 PRODUKTANSVAR 8.1 Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL92, idet sidste punktum dog afgøres efter værneting og lovvalgsregler, som angivet i nærværende betingelser. 8.2 Ansvar for erhvevstingsskade som følge af produktansvar kan uanset foranstående aldrig overstige DKK 100.000,00 Danske Kr.

§ 9 FORCE MAJEURE 9.1 Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af kontraktmæssige vilkår som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende omstændigheder, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, brand, krig, naturkatastrofer, valutarestriktioner, restriktioner i eksport og import.

§ 10 VÆRNETING OG LOVVALG 10.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Aalborg som aftalt værneting.

§ 11 ANDEN REGULERING 11.1 International købelov (CISG) skal ikke være gældende mellem parterne.

§ 12 MARKEDSFØRING LOVGIVNING
12.1 Service arbejde som udføres for CNC Netservice ApS er underlagt, Markedsføringslovens § 1 og § 19